Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

За нас

   „Улично осветление” ЕАД е  акционерно дружество,  правоприемник на единствена общинска специализирана структура, създадена с цел  експлоатация, поддръжка и управление на уличното осветление на територията на София и прилежащите към  Столична община райони.  Днес компанията продължава да развива предмета на дейност, като го допълва с проектиране, изграждане, диагностика и инженеринг на енергийноефективни системи, включително уредби за обществено, улично, архитектурно-художествено, рекламно и информационно осветление и на други външни и вътрешни мрежи.
   След приватизацията на дружеството през 2007г., в резултат на правилната кадрова политика, осъществявайки приемственост,  запазихме  своите работници/кадри/. Средният трудов стаж на нашите служителите е 21 години. Те  са висококвалифицирани специалисти, със специфични умения и дългогодишен опит в поддръжката на осветителната мрежа  на територията на София. Ремонтните групи безпроблемно и в кратки срокове отстраняват възникнали аварии благодарение на професионална рутина, усъвършенствани през годините технически познания за съоръженията и познания за разположението им в отделните райони. Инвестициите в човешкия ресурс под формата на професионални  курсове за повишаване на квалификацията на работниците и служителите са приоритет в производствената и социалната политика на  ръководството.   
   Дружеството притежава специализирана механизация за изграждане,  поддържане и ремонт на осветителните съоръжения – специализирани високопроходими автомобили за крайградските труднодостъпни през зимата райони и различни по параметри подвижни подемни площадки в зависимост от специфичните особености на районите: автовишки, автокранове, малогабаритна пътностроителна техника за полагане на кабелни линии и възстановяване на уличната настилка, машини за монтаж на електрически стълбове. Нашите автовишки обслужват стълбове, разположени на високоскоростните градски магистрали. Малогабаритни специализирани автомобили с подвижни работни площадки осигуряват възможност за работа в интензивен трафик и тесни улици в центъра на столицата. Текущата дейност между отделните ни звена и аварийни групи се координира чрез радио- и мобилна връзка. Специализираното оборудване на фирмата включва и мобилна лаборатория, оборудвана с пълния набор измервателни уреди и притежаваща възможности за откриване на кабелни повреди, локализиране на места с увредена изолация и замерване на земно съпротивление.
   Управленската дейност на дружеството се извършва от административен офис в центъра на столицата, а производството е съсредоточено в специализирани бази с битови сгради, складове, гаражни клетки и работилници, разположени равномерно на територията на София.
   На база притежаваната индивидуална Лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа, имаме  изграден, поддържащ  24-часово дежурство стационарен диспечерски пункт, включен в системата на националния спешен център „112” и координиращ работата на  24 – часова аварийна служба. При инцидентно възникнали технически проблеми чрез него създаваме ефективна координация между нашите аварийни групи, аварийните групи на външните експлоатационни дружества, работещи по инженерната инфраструктура  на  София и съответните държавни и общински органи. От денонощния диспечерски пункт се осъществява радиоканално управлението на уличното осветление на столицата.
   В структурата на дружество „Улично осветление" ЕАД имаме обособен отдел „Техническо проучване и проектиране”. Специалистите ни притежават удостоверения  за пълна проектантска правоспособност, издаден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.  В отдела се изготвят технически проекти, свързани с изграждането и поддръжката на  уличното осветление, служителите участват в приемателни комисии за новоизградена или  ремонтирана мрежа на  уличното осветление, съгласуват проекти, касаещи осветление и изкопни работи на територията на столицата.
  През 2008г., въпреки въведените строги изисквания към строителството, възможностите и ресурсите на „Улично осветление” ЕАД позволиха  да бъдем вписани като член в Централния професионален регистър на строителя за I група /строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения от първа до пета категория/,  ІI група  /строежи от транспортната инфраструктура от първа до четвърта категория/, ІІІ група  /строежи от енергийната инфраструктура – първа до трета категория/ и V група в областно представителство към Камарата на строителите в България.
   През последната година, в  резултат на добрата кадрова и балансирана ценова политика спечелихме значителни по обем на работа и финансово изражение конкурси. Значителния брой възложени поръчки се дължи преди всичко на наложилият се имидж на дружеството: коректен изпълнител с високо качество на извършената работа;висококвалифициран персонал; успешен мениджмънт, правилна ценова политика, съобразена с пазарните изисквания и конкурентния потенциал. Като доказателство за нашия професионализъм приемаме избора ни за изпълнител за извършване на услуги по поддържане, текущ ремонт и ремонтно-възстановителни дейности на уличното осветление на територията на София по договор, сключен със Столична община за 3-годишен период.
   Целта на дружеството в инженерно-технически план е да отговори на съвременните предизвикателства на модерния начин на живот, като едновременно с това се води от  принципа за естетика и комфорт.  Разработен е план за въвеждане на съвременни технологии за адаптиране и тестване на модерни системи за управление на уличното осветление, водещи до повишаване на енергийната ефективност.
„Улично осветление” ЕАД има разработена и внедрена система за управление ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Интерактивна карта