Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

Фирмена политика

     Нашите фирмена политика и  култура изразяват принципите, които ни ръководят във всичките ни начинания, независимо дали са от пазарен, обществен или вътрешно-фирмен характер. Обогатявани от традициите и опита, вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които се поучават от грешките си и целенасочено следват пътя си напред и нагоре. Основната ни мисия е да запазим името си на лоялен партньор и  коректен изпълнител, удовлетворяващ потребителските нужди чрез висококачествени услуги, перфектно изпълнение и иновативни решения. За нас иновациите не са само елемент на бизнеса, а самият ни бизнес. Ние сме позитивни, учейки се от опита и традициите влагаме отговорност и вяра във всичко, което правим. Изграждаме дългосрочни партньорски отношения на базата на взаимна лоялност и коректност. Нуждите на клиентите ни са наш основен приоритет. Стремим се да отговорим на техните изисквания за ефективност и срочност при изпълнение на поетите ангажименти, подхождайки с висока социална ангажираност.
     Отговаряйки на съвременните изисквания за високо качество и иновативност, непрекъснато инвестираме в технологично обновление и развойна дейност. Текущите планове са реализация на амбициозна инвестиционна програма за модернизация на наличните съоръжения, резултатно управление и повишаване качеството на предлаганите услуги.
     Имаме ясни стратегически цели -  внедряване на съвременни технологии, повишаване на енергийната ефективност съгласно стандартите на Европейския съюз, въвеждане на автоматизирана система за управление на уличното осветление, както и усъвършенстването й  в частта контрол на консумираната електроенергия и  изпълнение на пилотни иновативни проекти.
Непрекъснато инвестираме в човешките ни ресурси, защото квалифицираният и мотивиран персонал с творчески поглед и силен колективен дух е 100% гаранция за успех.

ПОЛИТИКА ПО
УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията и достъпна за Обществеността. Ръководството разглежда политиката по отношение на качеството като интегрирана ключова част от цялостната политика на фирмата.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД Е НАСОЧЕНА КЪМ ДИАГНОСТИКАТА, ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО,                                                ИНЖЕНЕРИНГА,                  ЕКСПЛОАТАЦИЯТА,

ПОДДРЪЖКАТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ИНЖЕНЕРИНГА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ, ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - ОСВЕТИТЕЛНИ, СИЛОВИ, СИГНАЛНИ, ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ И ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО, ВЪТРЕШНО, АРХИТЕКТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕНО, СИГНАЛНО, РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННО, ИЗКУСТВЕНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ, СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ, АСЕМБЛИРАНЕ НА КОМПОНЕНТИ И МОДУЛИ               (ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА,                             СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

ЕЛЕКТРОТАБЛА, МОДУЛИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДРУГИ) ЗА ТЯХ. ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ ЗА СИСТЕМИ ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ГАРАНТИРАНО ВИСОКО КАЧЕСТВО И В УСЛОВИЯ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За ефективно провеждане на Политиката по управление, Ръководството е определило следните основни цели:

■      Повишаване качеството на услуги по поддържане, текущ ремонт и ремонтно-възстановителни дейности на уличното осветление на територията на Столична община чрез съкращаване сроковете за реагиране на постъпилите сигнали и отстраняване на повредите при активно изследване на специфичните изисквания на заинтересованите страни;

■      Постигане на по-висок пазарен дял в сферата на диагностиката, проектирането, изграждането, инженеринга, експлоатацията, поддръжката, управлението и инженеринга на електрически уредби, електропроводни линии и електроинсталации - осветителни, силови, сигнални, защитни и

специални инсталации, включително всякакви осветителни уредби и цялостни системи за външно, вътрешно, архитектурно - художествено, сигнално, рекламно - информационно, изкуствено енергоефективно осветление, системи за автоматизация, наблюдение и управление, като едновременно с това непрекъснато се подобрява качественото изпълнение на строително-монтажните работи и продукти/услуги;

Развитие на предлаганите продукти в областта но асемблиране на компоненти и модули (осветителни тела, специализирани електротабла, модули за регулиране, управление и други) за тях като едновременно с това непрекъснато се подобрява качеството на предлаганите продукти, като се използват висококачествени материали;

Повишаване качеството на енергийноефективните услуги за системи външно и вътрешно изкуствено осветление, внедряване на нови технологии и реализация на проекти за енергийна ефективност с гарантирано високо качество, при ефективно използване на оборудване, енергии и материали Оптимизиране на процесите по използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на Заинтересованите страни свързани с Организацията, при ефективно използване на оборудване, енергии и материали;

Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания и изискванията на Конструкторската и Технологичната документация при проектирането, изграждането, асемблиране, експлоатацията и поддръжката на външно, вътрешно, архитектурно - художествено, сигнално, рекламно - информационно, изкуствено енергоефективно осветление, системи за автоматизация, наблюдение и управление, чрез постоянно подобряване на процесите и работната среда според изискванията на Заинтересованите страни и чрез съблюдаване очакванията на Обществото по отношение опазването на околната среда; Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността, съгласно действащите нормативни документи и намаляване до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, свързани с дейността; Въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект при проектирането, изграждането, експлоатацията и поддръжката на външно, вътрешно, архитектурно - художествено, сигнално, рекламно - информационно, изкуствено енергоефективно осветление, системи за автоматизация, наблюдение и управление;

Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа и запазване на неговото здраве и безопасност, с цел постигане на добри резултати.

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Като Изпълнителен директор на „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

април 2015 год.                                                                                                                                   
 

 


ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, СЪОТВЕТСТВАЩА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 14001:2004, Е НАСОЧЕНА КЪМ УСТОЙЧИВО ОПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И С ОГЛЕД НЕЙНОТО СЪХРАНЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. ОБЩЕСТВОТО ОЧАКВА ОТ НАС ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ, ОПАСНОСТИТЕ, ОЦЕНЯВАТ СЕ РИСКОВЕТЕ И СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ И ОГРАНИЧАВАЩИ ОТПАДЪЦИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА ПОСТИГАМЕ РАСТЯЩ ЕКОЛОГИЧЕН И КОНКУРЕНТЕН ЕФЕКТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАШАТА ДЕЙНОСТ.

ОБЩИТЕ И КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА СА:

    Обща цел 1. Да се осигури устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда с оглед нейното съхраняване и подобряване за бъдните поколения, като се идентифицират аспектите на околната среда и тяхната тежест, оценяват се рисковете и опасностите и се предприемат мерки за тяхното управление.

    Конкретна цел 1.1. Недопускане на замърсяване при управление на опасни твърди и течни отпадъци и при евентуално неизпълнение на Договорите от страна на обслужващите тези дейности лицензирани фирми.

    Конкретна цел 1.2. Недопускане на замърсяване при управление на неопасни твърди отпадъци и при евентуално неизпълнение на Договора за сметосъбиране на твърдите битови отпадъци на “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД от страна на обслужващата тази дейност специализирана фирма.

    Конкретна цел 1.3. Намаляване емисиите изгорели газове от МПС на “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД чрез оптимизиране на транспортните им маршрути.

     Конкретна цел 1.4. Недопускане на замърсяване при управление на отпадните води.

    Обща цел 2. Чрез въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците технологии и мерки да се осигури растящ екологичен и конкурентен ефект при осъществяването на основната дейност по поддържането, модернизирането и изграждането на улично осветление.

     Конкретна цел 2.1. Проучване и експериментално тестване на нови  технологии и решения по  поддържане, модернизиране и изграждане на улично осветление с цел  намаляване на електропотреблението.

    Конкретна цел 2.2. Разработване и реализиране на Инвестиционен проект за саниране на сградния фонд с цел намаляване с 5% на потреблението на електроенергия за единица административна площ.

     Като изпълнителен директор на “Улично осветление” ЕАД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика за опазване и управление на околната среда.

Януари 2011 год.ПОЛИТИКА

ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
     Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор на “Улично осветление” ЕАД, официално декларира своята Политика за здраве и безопасност при работа, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на Дружеството.
     Политиката за здраве и безопасност при работа на “Улично осветление” ЕАД е ориентирана към постигане на най-високите изисквания по безопасност и здраве при работа във всяка област на дейността ни. Ние установяваме и поддържаме безопасни практики на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти и обществото. Непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа, при спазване на законовите и нормативните изисквания, е неразделна част от качествения контрол за намаляване на разходите и повишаване ефикасността на работа.
    
     За ефективното провеждане на Политиката за здравето и безопасността при работа, Ръководство определя следните основни и измерими цели:
     Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите;
     Организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи за работа, съхраняващи здравето и безопасността на всички наши служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти;
     Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички наши служители да осъзнават опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват задълженията си;
     Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство и служители;
     Осигуряване на подходящи лични предпазни средства и защитно облекло, необходими за осъществяване на дейността на всеки служител;
     Осигуряване и проверка изпълнението на ангажиментите относно ЗБУТ през определени интервали от време и снижаване на основните показатели по безопасността на труда спрямо предходната година;
    Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика;
     Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място;
     Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчиците и контрагентите за съответните ни изисквания в процеса на подбор на доставчици;
     Спазване на правните изисквания и нормативните разпоредби за съответствие с действащото законодателство по отношение на ЗБУТ и привеждайки изцяло политиката на “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД в съответствие с настъпващите промени.
     Като изпълнителен директор на  „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа по изискванията на OHSAS 18001:2007.


Интерактивна карта